Informácie o spracovaní osobných údajov

Prevádzkovateľ:

DATA SOFTWARE, s.r.o.
Šoltésovej 3474/11, 058 01 Poprad
IČO:
44522070
spoločnosť zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Prešov, oddiel:Sro, vložka č.:
20998/P
(ďalej len „Prevádzkovateľ“)

Relevantné kontaktné údaje pre informovanie o spracovaní osobnýchúdajov

V prípade, ak má dotknutá osoba ohľadom spracovania osobných údajovakékoľvek otázky, alebo pokiaľ by chcela uplatniť ktorékoľvek svoje právasúvisiace so spracovaním osobných údajov zo strany Prevádzkovateľa, môže saso svojou žiadosťou obrátiť na nasledovné kontakty:

Konateľ firmy

Pavel Rigo

e-mail: rigo@euro-data.sk
tel. č.: +421 915 727 755

(ďalej len „Poverená osoba“)

Žiadosť nemá ustanovenú formu a dotknutá osoba ju môže podať e-mailom,poštou, telefonicky, alebo aj osobne.

1. Účel

1.1 Prevádzkovateľ si týmto plní informačnú povinnosť voči svojímzákazníkom, potenciálnym zákazníkom a zmluvným partnerom (ďalej len „ Dotknuté osoby“) týkajúcu sa spracovania ich osobnýchúdajov (v zmysle čl. 13 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady 2016/679 oochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybetakýchto údajov [tzv. GDPR]).

1.2 Dotknuté osoby majú možnosť informovať sa o spracovaní ich osobnýchúdajov predtým, ako ich Prevádzkovateľ začne spracúvať.

1.3Cieľom a snahou Prevádzkovateľa je, aby Dotknuté osoby boli jednoduchýmspôsobom informované o spracúvaní ich osobných údajov zo stranyPrevádzkovateľa a aby poznali svoje práva v súvislosti so spracovanímosobných údajov. Pokiaľ má Dotknutá osoba akékoľvek otázky súvisiace sospracovaním svojich osobných údajov, môže sa obrátiť na vyššie uvedenúPoverenú osobu, ktorá mu poskytne odpoveď stručným a zrozumiteľnýmspôsobom.

2. Informácia o osobných údajoch Dotknutých osôb spracúvaných zo stranyPrevádzkovateľa

2.1 Prevádzkovateľ spracúva nasledovné osobné údaje svojich zákazníkov (resp. potenciálnych zákazníkov), s nasledovným účelom ana základe uvedeného právneho základu:

Účel

Právny základ

Kategórie osobných údajov

splnenie zákonných povinností na úseky daní a účtovníctva

osobitné zákony (najmä zákon o dani z príjmov, zákon o DPH,zákon o účtovníctve)

 • identifikačné údaje zákazníka (najmä meno, priezvisko,titul, adresa bydliska alebo miesta podnikania, príp.IČO, DIČ, IČ DPH);
 • informácie o dodávaných tovaroch a službách;

splnenie zmluvnej povinnosti (doručenie tovaru aleboposkytnutie služby zákazníkovi)

zmluva medzi Prevádzkovateľom a dotknutou osobou

 • identifikačné údaje zákazníka (najmä meno, priezvisko,titul, adresa bydliska alebo miesta podnikania, príp.IČO, DIČ, IČ DPH);
 • informácie o dodávaných tovaroch a službách;
 • adresa pre doručenie;
 • emailová adresa;
 • telefonický kontakt

marketing (zasielanie informácií o produktoch a tovarochPrevádzkovateľa)

oprávnený záujem

 • identifikačné údaje zákazníka (najmä meno, priezvisko,titul, adresa bydliska alebo miesta podnikania, príp.IČO, DIČ, IČ DPH);
 • informácie o dodávaných tovaroch a službách;
 • emailová adresa;
 • telefonický kontakt

profilovanie zákazníkov

súhlas

 • identifikačné údaje zákazníka (najmä meno, priezvisko,titul, adresa bydliska alebo miesta podnikania, príp.IČO, DIČ, IČ DPH);
 • informácie o dodávaných tovaroch a službách

registrácia na webovej stránke

súhlas

 • identifikačné údaje zákazníka (najmä meno, priezvisko,titul);
 • emailová adresa;
 • telefonický kontakt

2.2 Prevádzkovateľ spracúva nasledovné osobné údaje zmluvných partnerov, s nasledovným účelom a na základe uvedenéhoprávneho základu:

Účel

Právny základ

Kategórie osobných údajov

splnenie zákonných povinností na úseky daní a účtovníctva

osobitné zákony (najmä zákon o dani z príjmov, zákon o DPH,zákon o účtovníctve)

 • identifikačné údaje (najmä meno, priezvisko, titul,adresa bydliska alebo miesta podnikania, príp. IČO,DIČ, IČ DPH)

splnenie zmluvnej povinnosti

zmluva medzi Prevádzkovateľom a zmluvným partnerom

 • identifikačné údaje (najmä meno, priezvisko, titul,adresa bydliska alebo miesta podnikania, príp. IČO,DIČ, IČ DPH);
 • číslo bankového účtu;
 • dátum narodenia
 • emailová adresa;
 • telefonický kontakt

2.3 V prípade, ak má Dotknutá osoba záujem informovať sa o konkrétnychosobných údajoch, ktoré o nej Prevádzkovateľ spracúva, môže sa so svojoužiadosťou obrátiť na Poverenú osobu.

3. Kategórie príjemcov osobných údajov

3.1 Prevádzkovateľ osobné údaje Dotknutých osôb poskytuje nasledovnýmkategóriám príjemcov:

 • daňový úrad;
 • súd, exekútor;
 • iné orgány verejnej moci, pokiaľ to vyžaduje osobitná právna úprava.

3.2V prípade, ak má Dotknutá osoba záujem informovať sa o konkrétnompríjemcovi a rozsahu osobných údajov, ktoré sú tomuto príjemcoviposkytované, môže sa so svojou žiadosťou obrátiť na Poverenú osobu.

4. Prenos osobných údajov do tretej krajiny

4.1 Prevádzkovateľ nebude osobné údaje Dotknutých osôb prenášať do krajín(mimo Európskej únie).

5. Doba uchovávania osobných údajov

5.1 Osobné údaje Dotknutých osôb budú uchovávané po dobu, ktorú vyžadujepríslušný osobitný predpis. Ak takýto osobitný predpis neexistuje, dobauchovávania vyplýva z archivačného poriadku Prevádzkovateľa.

5.2 Pokiaľ je spracúvanie osobných údajov založené na zmluve, spracúvaPrevádzkovateľ osobné údaje dotknutej osoby po dobu trvania zmluvy a navyšepo dobu uplynutia premlčacej lehoty súvisiacej s uplatnením posledného doúvahy prichádzajúceho uplatniteľného nároku Prevádzkovateľa alebo Dotknutejosoby.

5.3 Prevádzkovateľ poskytne dotknutej osobe na jeho žiadosť prostredníctvomPoverenej osoby informácie o dobe, počas ktorej uchováva jeho osobné údaje.

6. Práva Dotknutej osoby v súvislosti so spracovaním osobných údajov

6.1 Dotknutá osoba má právo získať od Prevádzkovateľa potvrdenie o tom, čisa spracúvajú osobné údaje, ktoré sa jej týkajú, a ak tomu tak je, má právozískať prístup k týmto osobným údajom. Toto právo si môže Dotknutáosoba uplatniť u poverenej osoby.

6.2 Dotknutá osoba má právo na to, aby Prevádzkovateľ bez zbytočnéhoodkladu opravil nesprávne osobné údaje, ktoré sa jej týkajú. Sozreteľom na účely spracúvania má právo na doplnenie neúplných osobnýchúdajov, a to aj prostredníctvom poskytnutia doplnkového vyhlásenia. Totoprávo si môže Dotknutá osoba uplatniť u poverenej osoby.

6.3 Dotknutá osoba má tiež právo dosiahnuť u Prevádzkovateľa bez zbytočnéhoodkladu vymazanie osobných údajov, ktoré sa jej týkajú, aPrevádzkovateľ je povinný bez zbytočného odkladu vymazať osobné údaje, akje splnený niektorý z týchto dôvodov: (i) osobné údaje už nie sú potrebnéna účely, na ktoré sa získavali alebo inak spracúvali; (ii) Dotknutá osobaodvolá súhlas, na základe ktorého sa spracúvanie vykonáva a ak neexistujeiný právny základ pre spracúvanie; (iii) osobné údaje sa spracúvalinezákonne; (iv) osobné údaje musia byť vymazané, aby sa splnila zákonnápovinnosť. Toto právo si môže Dotknutá osoba uplatniť u poverenej osoby.

6.4 Dotknutá osoba má právo na to, aby Prevádzkovateľ obmedzil spracúvanie, pokiaľ ide o jeden z týchto prípadov: (i)Dotknutá osoba napadne správnosť osobných údajov, a to počas obdobiaumožňujúceho Prevádzkovateľovi overiť správnosť osobných údajov; (ii)spracúvanie je protizákonné a Dotknutá osoba namieta proti vymazaniuosobných údajov a žiada namiesto toho obmedzenie ich použitia; (iii)Prevádzkovateľ už nepotrebuje osobné údaje na účely spracúvania, alepotrebuje ich Dotknutá osoba na preukázanie, uplatňovanie alebo obhajovanieprávnych nárokov; (iv) Dotknutá osoba namietala voči spracúvaniu, a to aždo overenia, či oprávnené dôvody na strane Prevádzkovateľa prevažujú nadoprávnenými dôvodmi Dotknutej osoby. Toto právo si môže Dotknutá osoba uplatniť u poverenej osoby.

6.5 Dotknutá osoba má právo kedykoľvek namietať z dôvodov týkajúcichsa jej konkrétnej situácie proti spracúvaniu osobných údajov, ktoré sa jejtýkajú, ktoré je vykonávané na základe oprávneného záujmu Prevádzkovateľaalebo úlohy realizovanej vo verejnom záujme vrátane namietania protiprofilovaniu. Prevádzkovateľ nesmie ďalej spracúvať osobné údaje, pokiaľnepreukáže nevyhnutné oprávnené dôvody na spracúvanie, ktoré prevažujú nadzáujmami, právami a slobodami dotknutej osoby, alebo dôvody napreukazovanie, uplatňovanie alebo obhajovanie právnych nárokov. V prípadespracúvania osobných údajov na základe oprávneného záujmu na účely priamehomarketingu má Dotknutá osoba právo kedykoľvek namietať, na základe čohoPrevádzkovateľ ukončí spracovanie osobných údajov na účely priamehomarketingu.

6.6 Dotknutá osoba má právo získať osobné údaje, ktoré sa jej týkajú aktoré poskytla Prevádzkovateľovi, v štruktúrovanom, bežne používanom astrojovo čitateľnom formáte a má právo preniesť tieto údaje ďalšiemuprevádzkovateľovi, ak sa spracúvanie zakladá na súhlase alebo na zmluve aak sa spracúvanie vykonáva automatizovanými prostriedkami. Toto právo simôže Dotknutá osoba uplatniť u poverenej osoby.

6.7 Dotknutá osoba má právo podať sťažnosť Úradu na ochranu osobnýchúdajov, ak sa domnieva, že spracúvanie osobných údajov, ktoré sa jej týka,je v rozpore s platnými predpismi.

6.8Ďalšie podrobnosti a informácie k uplatneniu práv Dotknutej osobytýkajúcich sa spracúvania jej osobných údajov môže Dotknutá osobazískať u Poverenej osoby.

7. Ďalšie informácie o osobných údajoch

7.1 Dotknutá osoba sa môže u Poverenej osoby informovať, či je poskytovanieosobných údajov zákonnou alebo zmluvnou požiadavkou, alebo požiadavkou,ktorá je potrebná na uzavretie zmluvy, taktiež, či je Dotknutá osobapovinná poskytnúť osobné údaje, ako aj sa môže informovať na možné následkyneposkytnutia takýchto údajov.